Historia

Vintern 1975 startade Karlshamns Montessoriförskola.

Verksamheten drevs som en ekonomisk förening och syftet var "att driva en skola enligt Montessoripedagogiken för medlemmars barn." Medlemskap stod öppet för alla med intresse för montessoripedagogiken.

De som tog initiativet till skolan var ett antal småbarnsföräldrar. De ville bidra till att i någon mån häva bristen på organiserad, pedagogiskt utformad verksamhet för förskolebarn i Karlshamn.

Många barn kunde ej få plats på daghem eller förskolor och man tyckte att det var viktigt att också dessa barn skulle få pedagogisk ledning och stimulans åtminstone några timmar om dagen.

Viktigt var också att man ville ge barnen den sociala träning som det innebar att umgås i grupp med barn i olika åldrar.

 • 1975 startades en montessoriförskola med deltidsgrupper med barn i åldrarna 3-6 år.
 • 1986 startades en heltidsgrupp med barn i åldrarna 3-6 år.
 • 1993 startades en grundskola med montessoripedagogik åk 1-6.
 • Idag

  Idag har vi flera avdelningar och ca 170 barn i vår skola i Strömma.

 • Förskoleavdelning, Norrebo för åldrarna 1-2 år
 • Förskoleavdelning, Sländan för åldrarna 2-3 år
 • Förskolevdelningar, Spolen och Skytteln för åldrarna 3-5 år
 • Förskoleklass integrerad i skolår F-3
 • Fritidsavdelning
 • Grundskola indelad i röd och gul F-3 och grön och blå 4-6
 • Förskola och skolbarnomsorg drivs i samarbete med Karlshamns kommun, dvs barnen kommer in via kommunens barnomsorgskö.

  Grundskolans kö ansvarar föreningen själv för.

  Hela verksamheten drivs i våra lokaler i Strömma.

  Pedagogik

  Vad är en Montessoriskola?

  Montessoripedagogiken har sitt namn efter den italienska läkaren Maria Montessori (1870-1952). Hon ägnade sig från början åt psykiskt och socialt handikappade barn. Hennes upptäckter och behandlingsmetoder vann tidigt genklang världen över.

  Många krav vi nu ställer på den traditionella skolan har sin grund i Maria Montessoris tankar:

  Mera Mindre
  Arbetsglädje Tvång
  Individuell hänsyn Likriktning
  Hjälp till självkännedom Konkurrens

  Målet är att grundlägga en sund känsla för egenvärde och självtillit redan hos små människor.

  Inom Montessoripedagogiken anser man att det är viktigare för människan att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra.

  Därför lägger man stor vikt vid att hjälpa varje barn att hitta sina egna förutsättningar och utveckla dem.

  Man värdesätter inte en sorts begåvning framför en annan.

  Barnen slipper inbördes konkurrens och prestationsjakt. De får istället uppleva glädjen i att använda sina resurser på bästa sätt.

  Materielet i förskolan indelas i fyra grupper.

 • 1. Praktisk träning, t ex baka, diska, putsa skor, av- och påklädning.
 • 2. Sensoriska materiel utvecklar och övar syn, hörsel, känsel och motorik.
 • 3. Intellektuella materiel utvcklar barnens intellekt, självständighet och motorik.
 • 4. Fritt skapande aktiviteter utvecklar barnens skapande förmåga, fantasi och motorik.
 • Materielen är gjorda så att barnet själv kan kontrollera om det gjort rätt eller fel.

  Det betyder mycket för barnens självkänsla att slippa vara hänvisad till andra människors värderingar av sitt arbete.

  Denna självkontroll skapar självständighet och självförtroende hos barnet.

  Barn är av naturen vetgiriga.

  De har en spontan lust att utforska världen - att lära sig leva. När man har lust att lära, då går det lätt.

  Vad som behövs är stimulans och vettiga träningsuppgifter. I montessoriskolan är det aldrig fråga om att servera kunskaper. Istället ger man barnen tillfälle att själva upptäcka hur saker och ting fungerar.

  De får kanalisera sin energi på uppgifter som de själva får välja och tycker är meningsfulla. Då upplever de arbetsglädje.

  En montessorilärares uppgift är att iaktta, inspirera och att hjälpa barnet i dess utveckling.

  Läraren skall vara den igångsättande; den som visar vägen för barnet.

  Läraren skall därför försöka undvika att ingripa i barnens aktiviteter i onödan.

  Vad gör vi?

  Vad gör vi i Montessoriförskolan?

  Praktiska och teoretiska uppgifter varvas med enskilt arbete och grupparbete. Vi arbetar med montessorimaterielen, bakar, syr, sjunger och spelar. Under samlingsstunden pratar vi om olika ämnen som t ex djur, miljöfrågor, barn i andra länder samt tar upp olika teman. Vi gör också studiebesök och utflykter.

  ...och vad gör vi i Montessoriskolan?

  I montessoriskolan integreras eleverna i olika åldrar. Vi arbetar efter Lgr 11, för att nå de nationella målen och efter den fastställda kursplanen som gäller för Montessoriskolan.

  Eleverna arbetar enskilt eller i grupp med arbetsmateriel som finns lätt tillgängligt. Detta gäller med såväl praktiska som teoretiska uppgifter. Friheten att få välja arbetsuppgifter och sedan arbeta självständigt innebär att eleverna arbetar koncentrerat med sina planerade uppgifter så länge de önskar. Denna frihet förutsätter också att hänsyn tas till omgivningen. Friheten ställer också krav på eleven, som tillsammans med läraren ansvarar för att täcka in alla ämnesområden i kursplanen.

  Risken för konkurrens minskar eftersom eleverna arbetar med olika saker och i sin egen takt.

  Känslan att lyckas med sitt arbete skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.

  Föräldrar

  Föräldrarnas medverkan.

  Verksamheten drivs som en föräldraförening. Detta innebär att föräldrarnas roll är mycket viktig.

  För den pedagogiska verksamheten finns anställd personal.

  Som förälder erbjuds Du att vara med och genomföra olika aktiviteter.

  Föräldrar erbjuds möjlighet att hjälpa till med viss städning, underhåll, reparationer och förbättringar av skolans lokaler och materiel under särskilda fixardagar.

  Vi har föräldra- och föreningsmöten där Du kan vara med och påverka besluten som rör verksamheten. Vi har också temakvällar med föräldrautbildning.

  Organisation

  Karlshamns Montessoriskola Ekonomisk Förening

  Verksamheten i Karlshamns Montessoriskola drivs sedan halvårsskiftet 1994 i en ekonomisk förening. Medlemmar är alla som har sina barn i verksamheten.

  Målsättning:

  Att driva förskole- och skolverksamhet med montessoripedagogik samt spridning av montessoripedagogik.

  Karlshamns Montessoriförening

  Karlshamns Montessoriförening är en ideell förening. Medlemskap erbjuds alla som har eller har haft sina barn i verksamheten, alla som står i kö och önskar få sina barn placerade samt övriga med intresse för montessoripedagogik.

  Målsättning:

  Verka för spridning av montessoripedagogik, verka för medlemmars sammanhållning och utbyte genom anordnande av olika aktiviteter såsom julfest, basar, utflykter, temakvällar mm.